Program

Program podstawowy

no_replace

Niepubliczne Przedszkole Językowe Happy Hippo nr 316, działa na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy. Zajęcia edukacyjne prowadzimy  zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej

Wszystkie zajęcia, oraz warsztaty prowadzone są w systemie dwujęzycznym, w języku polskim i angielskim.

W Przedszkolu realizujemy nagrodzony w konkursie MEN autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku, którego autorkami są: Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS.

Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

W Przedszkolu Happy Hippo codziennie prowadzimy zajęcia z glottodydaktyki oraz dziecięcej matematyki. Dzieci uczestniczą także w autorskich cyklach zajęć, przygotowanych przez naszych Pedagogów. Każdy dzień rozpoczynamy gimnastyką ogólnorozwojową, zabawami ruchowymi przy muzyce lub zabawami z chustą Klanzy.

Realizujemy również  projekty związane z różnorodną tematyką związaną z edukacją wielokulturową, nauką i sztuką, w ramach których podstawowe zajęcia dydaktyczne łączymy z atrakcyjną zabawą.

Program uzupełniający

no_replace

Wszystkie zajęcia, oraz warsztaty prowadzone są w systemie dwujęzycznym, w języku polskim i angielskim. W przedszkolu Happy Hippo pracujemy w oparciu o uznane metody i programy nauczania. Prowadzimy Liczne projekty związane z edukacją wielokulturową

Więcej

Prowadzimy Liczne projekty związane z edukacją wielokulturową, nauką i sztuką, w ramach których podstawowe zajęcia dydaktyczne łączymy z atrakcyjną zabawą. Są to niepowtarzalne wydarzenia kulturalno-edukacyjne w których nasi wychowankowie biorą czynny udział.

Nasze ostatnie projekty:

 • Projekt „Nasza kula ziemska”
 • Projekt „Mały Artysta – wychowanie przez sztukę”
 • Projekt „Z techniką za pan brat”
 • Projekt „W świecie zoologii”
 • Projekt „Gdy zostanę Naukowcem”

Realizujemy cykliczny program Podróże Malucha dookoła świata. Poprzez zabawę poznają kulturę, zabytki i tradycje innych narodów. Zajęcia służą wzbogacaniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości i dobrej zabawie. Pomogą również w kształtowaniu szacunku do innych narodów.

Ponadto w przedszkolu Happy Hippo organizujemy: weekendowe pikniki rodzinne, olimpiady sportowe, wycieczki tematyczne oraz oczywiście imprezy okolicznościowe.

Nasze przedszkole odwiedzają liczni goście: aktorzy, muzycy, ludzie ciekawych zawodów. W Przedszkolu odbywają cyklicznie: spektakle teatralne, warsztaty przyrodnicze, koncerty edukacyjne. U nas każdy dzień jest nową przygodą.

Zerówka

no_replace

W Przedszkolu „Happy Hippo” prowadzimy zerówkę czyli roczne przygotowanie przedszkolne.

Więcej

W oparciu o wymogi ustawodawcy, stworzyliśmy specjalny program edukacyjny, który ma za zadanie w jak najlepszym stopniu przygotować naszych podopiecznych do czynności szkolnych, w ramach ośmiu  obszarów rozwoju:

 • kompetencji emocjonalnych
 • kompetencji społecznych
 • kompetencji zakresie  mowy
 • kompetencji w zakresie myślenia dziecięcego
 • kompetencji w zakresie  sprawności ruchowej
 • kompetencji matematycznych
 • kompetencji w zakresie  gotowości do nauki czytania i pisania
 • kompetencji językowych

Kierowani doświadczeniem w tym zakresie, realizujemy Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, wspartą blokiem autorskich zajęć dodatkowych oraz Programem Wychowawczym, które zostały opracowane przez naszych nauczycieli. W praktyce oznacza to gwarancję doskonałego przygotowania naszych podopiecznych do podjęcia nauki w szkole, a także zapewnienie im najlepszego startu w edukacyjną przyszłość.
W ramach codziennych zajęć, rozwijamy umiejętności społeczne, emocjonalne, językowe  naszych podopiecznych. Szczególną wagę przykładamy do kształtowania gotowości dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych.  Dwa razy w roku w „zerówce” przeprowadzamy diagnozę gotowości szkolnej, której wyniki omawiamy na indywidualnych spotkaniach z rodzicami.

Zajęcia zawarte w czesnym

no_replace
 • Rytmika
 • Glottodydaktyka
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopeda
 • Język angielski
 • Język hiszpański – Native Speaker
 • Dziecięca matematyka
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe
 • Ruch rozwijający Weronik Sherborne
 • Psycholog
 • Warsztaty kulinarne
 • Zajęcia z origami

Proponowany wybór zajęć dodatkowych i warsztatów

no_replace
 • Warsztaty teatralne z elementami dramy,
 • Warsztaty naukowe „Klub Małego Odkrywcy”,
 • Warsztaty filmowe „Akcja kamera”
 • Balet
 • Taniec nowoczesny
 • Karate
 • Szachy
 • Nauka gry na pianinie ( zajęcia indywidualne )
 • Kitchen Science
 • Piłka nożna dla dzieci
 • Mini tenis

Metody

no_replace

Realizując program nauczania, nasi nauczyciele korzystają z wielu uznanych metod dobierając je rodzaju zajęć oraz wieku Dzieci.

Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńska

Program służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. U podstaw programu znalazło się przekonanie że „w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka bowiem to na nich opiera się tworzenie pojęć oraz nabywanie nowych umiejętności a tym samym rozwijanie myślenia.” (E.Gruszczyk – Kolczyńska)

Idąc szlakiem wytyczonym przez prof. E.Gruszczyk Kolczyńską do edukacji matematycznej w przedszkolu wykorzystujemy naturalne sytuacje z życia codziennego, w których dzieci swobodnie w sposób naturalny oswajają są z podstawowymi pojęciami matematycznymi.

Głównym założeniem programu jest rozwijanie kompetencji matematycznych już u dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole.

Glottodydaktyka Bronisława Rocławskiego

Jest to nowa metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania. Opiera się na zestawie zadań, zabaw i ćwiczeń zmierzających do osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego poziomu sprawności artykulacyjnej i słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy głoskowej wyrazów.

Pedagogika zabawy

Jest to metoda bazująca na ruchu i zabawie jako podstawowej, najbardziej swobodnej i naturalnej formie aktywności dzieci. Atrakcyjne i kolorowe pomoce dydaktyczne zaspokoją dziecięcą ciekawość i sprawią że dzieci będą bawić się i uczyć jednocześnie.

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe, których celem jest „ożywienie” mechanizmów pracy mózgu.

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu:

 • Pobudzają określone jego części, dzięki czemu nowy sposób uczenia się staje się bardziej naturalny spontaniczny
 • Sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu.
 • Poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową
 • Pomagają wyciszyć się oraz skupić swoją uwage na wykonywanej czynności.
Metoda dobrego startu

W rozwijaniu myślenia i mowy korzystamy z elementów metody dobrego startu, której głównym celem jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci, co z kolei fantastycznie przygotowuje do nauki czytania i pisania.

Dzięki zajęciom prowadzonym na bazie metody Prof. M Bogdanowicz dzieci:

 • doskonalą zdolności manualne
 • ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową oraz orientację przestrzenną
 • rozwijają pamięć i koncentrację uwagi
 • pozwalają na naturalne, atrakcyjne dla dziecka wprowadzenie go w świat znaków i liter
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną czuje się zagubione. Nowe dzieci, nowa przestrzeń. Jako pomoc w adaptacji do nowego środowiska oraz integracji z rówieśnikami włączamy do naszej oferty metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Jest to system ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne emocjonalne i społeczne. Opiera się na kilku grupach aktywności dzięki którym dziecko stopniowo zyskuje poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku.

Są to:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
 • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
 • ćwiczenia twórcze

Stosowanie tej metody wspomaga więc nie tylko rozwój ruchowy ale jednocześnie:

 • pomaga dziecku poznawać własne ciało oraz przestrzeń wokół niego
 • uczy współdziałania, nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem
 • wspomaga rozwój społeczno – emocjonalny dzieci
Elementy bajkoterapii

Codzienne czytanie bądź słuchanie różnorodnych bajek rozwija wyobraźnię dzieci a także kształci funkcje językowe (zasób słownictwa, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi). Podczas słuchania bajki dzieci również odpoczywają, wyciszają się po zajęciach i aktywnej zabawie.

Starannie wybrane przez nasz zespół bajki, baśnie i słuchowiska:

 • uczą jak radzić sobie z różnorodnymi problemami
 • kształtują umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów
 • budują poczucie własnej wartości
 • rozwijają inteligencję emocjonalną i empatię
Elementy dramy

W naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej sięgamy po elementy metody dramy ponieważ umożliwia ona dzieciom poznawanie świata poprzez działanie. Zajęcia te wprowadzają dzieci w świat sztuki, aktywizując jednocześnie ich spontaniczną kreatywność. Prowadzone są w oparciu o naturalną dla dzieci ciekawość i zainteresowanie typowymi dla wieku przedszkolnego zabawami naśladowczymi. Inicjowana przez nauczycieli „zabawa w teatr” ma duży wpływ na postawy moralne, kształtuję osobowość małego człowieka a ponadto:

 • rozwija wyobraźnię, pozwala dziecku kreować wyjątkową dla niego rzeczywistość
 • pozwala dziecku wyrazić się poprzez różne formy ekspresji, zapoznaje ze sposobami komunikacji niewerbalnej
 • rozwija procesy poznawcze: mowę, pamięć, koncentrację uwagi
 • kształtuje precyzję ruchów całego ciała
 • dodaje pewności siebie, rozwija wiarę we własne siły
Projekty badawcze

„Projekty stanowią swoisty ‘kręgosłup’ doświadczeń edukacyjnych dzieci i nauczycieli. U ich podstaw leży głębokie przekonanie, że uczenie poprzez działanie ma głęboką wartość, a dyskusje w grupie oraz powrót do wcześniejszych pomysłów i doświadczeń to najlepszy sposób zdobywania oraz poszerzania wiedzy”

Gandini: o metodzie projektów,  1997

Czym jest metoda projektów?

Metoda projektów jest jedną z wielu metod nauczania w naszym przedszkolu. Jest przede wszystkim odpowiedzią  na dziecięcą ciekawość świata,  przynoszącą małemu badaczowi  radość samodzielnego poznania.

Metoda projektów opiera się na zasadzie  podmiotowego traktowania dzieci, wyrażaną poprzez:

 • prawo do wyboru zadania
 • prawo do szukania na własną rękę możliwych sposobów rozwiązywania zadania (poczucie wpływu)
 • prawo do własnej oceny, zarówno co do sposobu wykonania zadania, jak i osiągniętego wyniku ( poczucie kontroli)

Podmiotowe traktowanie dziecka, w procesie jego edukacji sprawia, ze nauczyciel staje się przewodnikiem, współorganizatorem i doradcą w procesie uczenia się;  to, z kolei prowadzi do wzrostu  odpowiedzialności dziecka  za własną działalność.

Przedszkolaki  fascynują  się wieloma rzeczami. Wybór tematu badawczego wywodzi się z kręgów zainteresowań dzieci, a także nawiązuje do ich doświadczeń życiowych.

Projekt stwarza wychowankom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej.

Badania naukowe wykazały, że dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań , osiągają bardzo dobre wyniki w nauce czytania, pisania oraz liczenia.

Dwujęzyczność

no_replace

Lektor języka angielskiego towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Anglista uczestniczy w zajęciach i w zabawie towarzyszy dzieciom podczas wycieczek, jest obecny przy wydarzeniach okolicznościowych. Dzieci uczą się języka angielskiego szybko i bez wysiłku, w naturalny sposób przyswajając wiedzę

Więcej

Zajęcia w naszym Przedszkolu prowadzone są w oparciu o metodę immersji częściowej(early partial immersion), dzięki której dzieci „zanurzają” się w języku angielskim towarzyszącym im nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także sytuacji codziennych, takich jak powitanie, ubieranie się, sprzątanie zabawek, wspólne zabawy, spacery. Dziecko słysząc wypowiedzi w języku obcym w naturalnych sytuacjach, naśladuje je i aktywnie uczestniczy w interakcji językowej.

Zgodnie z zaleceniami Nowej Podstawy Programowej, zajęcia prowadzimy dwutorowo. Nauczyciel języka angielskiego „podąża” za programem prowadzonym przez wychowawcę. Tematy języka angielskiego odpowiadają programowi wychowania przedszkolnego. Dzięki temu Dzieci przyswajają wiedzę równolegle w dwóch językach. Dzieci spędzają czas z dwoma nauczycielami, z których jeden (wychowawca) komunikuje się z nimi po polsku, a drugi (anglista-nauczyciel wspomagający) wyłącznie po angielsku. Nauczyciel języka obcego dostosowuje zakres przekazywanych informacji do możliwości poznawczych swoich małych uczniów, wykorzystując przy tym ich ciekawość świata. Stosuje różnorodne pomoce dydaktyczne (zabawki, karty obrazkowe: flashcards, story cards , płyty DVD z bajkami w języku angielskim, itp.). Ucząc dzieci piosenek, wyliczanek, wierszyków, zachęca je do czynności ruchowych: taniec, klaskanie, skakanie,itp. (metoda TPR-Total Physical Response).

W ramach edukacji wielokulturowej zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzi Native Speaker – nauczyciel pochodzący z Wenezueli. Oprócz języka na lekcjach nie brakuje zabaw z elementami kultury latynoamerykańskiej i hiszpańskiej.

Język Angielski

no_replace

Niezależnie od codziennych zajęć prowadzonych w systemie dwujęzycznym, realizujemy również rozszerzony program nauki języka angielskiego

Więcej

Zajęcia odbywają się codzienne, co pomaga osiągnąć najlepsze efekty nauczania. Języka angielskiego nauczamy w oparciu podręczniki jednego z wiodących wydawnictw językowych w Polsce, które przewidziane są dla przedszkoli o większej liczbie godzin angielskiego.

W naszym Przedszkolu gry i zabawy stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają język poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności.

MGT_Badge

Jako uzupełnienie zajęć z języka angielskiego realizujemy projekty z serii Mother Goose Time. MGT to innowacyjny program oraz różnorodne materiały edukacyjne sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Program MGT kształtuje umiejętności językowe oraz zdolności matematyczne, a także poszerzających wiedzę o sztuce i nauce oraz kształtuje więzi i relacje społeczne w języku angielskim.

Nasze Przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie Say Hello to The World w którym udział biorą dzieci z krajów Unii Europejskiej. Na zajęciach łączymy się przez Skype z Przedszkolami w innych krajach. Jest to nowatorska forma edukacji językowo-kulturowej, która skutecznie motywuje dzieci do komunikowania się w języku angielskim.

Język Hiszpański

no_replace

W ramach edukacji wielokulturowej wprowadziliśmy również naukę języka hiszpańskiego.

Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzi native speaker – nauczyciel pochodzący z Wenezueli.

Na zajęciach wykorzystujemy materiały edukacyjne pochodzące z Hiszpanii jak i Ameryki Łacińskiej. W przypadku najmłodszych dzieci nauka odbywa się poprzez zabawę, przez co proces przyswajania wiedzy jest łatwiejszy i szybszy.