Loader
photo photo

Metody pracy

Realizując program nauczania, nasi nauczyciele korzystają z wielu uznanych metod dobierając je rodzaju zajęć oraz wieku Dzieci.


Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńska

Program służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. U podstaw programu znalazło się przekonanie że „w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka bowiem to na nich opiera się tworzenie pojęć oraz nabywanie nowych umiejętności a tym samym rozwijanie myślenia.” (E.Gruszczyk – Kolczyńska).

Idąc szlakiem wytyczonym przez prof. E.Gruszczyk Kolczyńską do edukacji matematycznej w przedszkolu wykorzystujemy naturalne sytuacje z życia codziennego, w których dzieci swobodnie w sposób naturalny oswajają są z podstawowymi pojęciami matematycznymi.
Głównym założeniem programu jest rozwijanie kompetencji matematycznych już u dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Glottodydaktyka Bronisława Rocławskiego

Jest to nowa metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania. Opiera się na zestawie zadań, zabaw i ćwiczeń zmierzających do osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego poziomu sprawności artykulacyjnej i słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy głoskowej wyrazów.

 

Pedagogika Zabawy

Jest to metoda bazująca na ruchu i zabawie jako podstawowej, najbardziej swobodnej i naturalnej formie aktywności dzieci. Atrakcyjne i kolorowe pomoce dydaktyczne zaspokoją dziecięcą ciekawość i sprawią że dzieci będą bawić się i uczyć jednocześnie.


Kinezjologia Edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe, których celem jest „ożywienie” mechanizmów pracy mózgu.

Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu:

 • Pobudzają określone jego części, dzięki czemu nowy sposób uczenia się staje się bardziej naturalny spontaniczny
 • Sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu.
 • Poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową
 • Pomagają wyciszyć się oraz skupić swoją uwagę na wykonywanej czynności.
   

Metoda Dobrego Startu

W rozwijaniu myślenia i mowy korzystamy z elementów metody dobrego startu, której głównym celem jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci, co z kolei fantastycznie przygotowuje do nauki czytania i pisania.

Dzięki zajęciom prowadzonym na bazie metody Prof. M Bogdanowicz dzieci:

 • doskonalą zdolności manualne
 • ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową oraz orientację przestrzenną
 • rozwijają pamięć i koncentrację uwagi
 • pozwalają na naturalne, atrakcyjne dla dziecka wprowadzenie go w świat znaków i liter
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną czuje się zagubione. Nowe dzieci, nowa przestrzeń. Jako pomoc w adaptacji do nowego środowiska oraz integracji z rówieśnikami włączamy do naszej oferty metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Jest to system ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne emocjonalne i społeczne. Opiera się na kilku grupach aktywności dzięki którym dziecko stopniowo zyskuje poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku.


Są to:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
 • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
 • ćwiczenia twórcze

Stosowanie tej metody wspomaga więc nie tylko rozwój ruchowy ale jednocześnie:

 • pomaga dziecku poznawać własne ciało oraz przestrzeń wokół niego
 • uczy współdziałania, nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem
 • wspomaga rozwój społeczno – emocjonalny dzieci
   

Elementy Bajkoterapii

Codzienne czytanie bądź słuchanie różnorodnych bajek rozwija wyobraźnię dzieci a także kształci funkcje językowe (zasób słownictwa, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi). Podczas słuchania bajki dzieci również odpoczywają, wyciszają się po zajęciach i aktywnej zabawie.


Starannie wybrane przez nasz zespół bajki, baśnie i słuchowiska:

 • uczą jak radzić sobie z różnorodnymi problemami
 • kształtują umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów
 • budują poczucie własnej wartości
 • rozwijają inteligencję emocjonalną i empatię
   

Elementy Dramy

W naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej sięgamy po elementy metody dramy ponieważ umożliwia ona dzieciom poznawanie świata poprzez działanie. Zajęcia te wprowadzają dzieci w świat sztuki, aktywizując jednocześnie ich spontaniczną kreatywność. Prowadzone są w oparciu o naturalną dla dzieci ciekawość i zainteresowanie typowymi dla wieku przedszkolnego zabawami naśladowczymi. Inicjowana przez nauczycieli „zabawa w teatr” ma duży wpływ na postawy moralne, kształtuję osobowość małego człowieka a ponadto:

 • rozwija wyobraźnię, pozwala dziecku kreować wyjątkową dla niego rzeczywistość
 • pozwala dziecku wyrazić się poprzez różne formy ekspresji, zapoznaje ze sposobami komunikacji niewerbalnej
 • rozwija procesy poznawcze: mowę, pamięć, koncentrację uwagi
 • kształtuje precyzję ruchów całego ciała
 • dodaje pewności siebie, rozwija wiarę we własne siły
   

Projekty Badawcze

„Projekty stanowią swoisty ‘kręgosłup’ doświadczeń edukacyjnych dzieci i nauczycieli. U ich podstaw leży głębokie przekonanie, że uczenie poprzez działanie ma głęboką wartość, a dyskusje w grupie oraz powrót do wcześniejszych pomysłów i doświadczeń to najlepszy sposób zdobywania oraz poszerzania wiedzy”

Gandini: o metodzie projektów, 1997

Czym jest metoda projektów?

Metoda projektów jest jedną z wielu metod nauczania w naszym przedszkolu. Jest przede wszystkim odpowiedzią  na dziecięcą ciekawość świata,  przynoszącą małemu badaczowi radość samodzielnego poznania.

Metoda projektów opiera się na zasadzie  podmiotowego traktowania dzieci, wyrażaną poprzez:

 • prawo do wyboru zadania
 • prawo do szukania na własną rękę możliwych sposobów rozwiązywania zadania (poczucie wpływu)
 • prawo do własnej oceny, zarówno co do sposobu wykonania zadania, jak i osiągniętego wyniku ( poczucie kontroli)

Podmiotowe traktowanie dziecka, w procesie jego edukacji sprawia, ze nauczyciel staje się przewodnikiem, współorganizatorem i doradcą w procesie uczenia się: to, z kolei prowadzi do wzrostu  odpowiedzialności dziecka za własną działalność.

Przedszkolaki fascynują się wieloma rzeczami. Wybór tematu badawczego wywodzi się z kręgów zainteresowań dzieci, a także nawiązuje do ich doświadczeń życiowych.

Projekt stwarza wychowankom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej.

Badania naukowe wykazały, że dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań , osiągają bardzo dobre wyniki w nauce czytania, pisania oraz liczenia.